Tallinna saab juhtida senisest paremini!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab Tallinnast teha parima elukvaliteediga pealinna Euroopas – linna, mille üle tunnevad uhkust linnakodanikud ja mida kadestavad turistid. Tahame hakata ellu viima poliitikat, mis teeb Tallinnast võimalusterohke, turvalise ja peresõbraliku paiga.
Me lükkame linna arengule sisse uue hoo, tehes põhjalikke ümberkorraldusi linnatranspordis, parandades oluliselt teede ja tänavate korrashoidu ja andes linnakodanikele võimaluse rääkida olulistes linnaelu küsimustes kaasa referendumitel.
Me aitame noori peresid, eakaid ning ühiskonna enim abivajavaid liikmeid suuremate toetustega.
Me puhastame Tallinna linnavalitsuse korruptsioonist, valetamisest ja varastamisest ning lubame linnajuhtimist, mis soosib ettevõtlusega tegelemist ja tuleb ettevõtjale kriiside korral appi.
Me tagame, et linn ei muutuks massilise sisserände tulemusel kaugetest kultuuridest pärit kogukondadega multikultipõrguks, kus mitte kellelgi ei ole hea olla.
Tallinn peab jääma Eesti linnaks, kus langetatakse otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest.

LAPSE- JA PERESÕBRALIK TALLINN

● Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni
● Seome lasteaia kohatasud lahti riiklikust alampalgast ja alandame vanema omaosalustasu
● Tõstame linna poolt makstavat kooli- ja lasteaia toiduraha, et tagada tervislikum toit
● Rajame uuselamupiirkondadesse juurde lasteaia- ja koolikohti
● Muudame lasteaedade järjekorrad linnaosapõhiseks, et tagada koht kodulähedases koolieelses lasteasutuses
● Kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal
● Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni
● Tagame igale noorele vähemalt ühe tasuta huviringi
● Toetame kõiki Tallinna sissekirjutusega keskkoolilõpetajaid 500-eurose elluastumistoetusega
● Vabastame puuetega jm erivajadustega lapsed 100% ulatuses koolieelse lasteasutuse kohatasust
● Võimaldame kõigi Tallinna koolide klassidel külastada tasuta Tallinna linnale kuuluvaid muuseume

EAKAID JA ABIVAJAJAID TOETAV TALLINN

● Maksame igale pensionärile kord aastas 500 eurot sünnipäevatoetust
● Langetame eakatele suunatud koduteenuse hinda
● Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani ja parandame taastusravi kättesaadavust
● Loome pensionäridele ja vähekindlustatud peredele küttekollete renoveerimistoetuse meetme
● Korraldame ahiküttega eramute elanike ja vastava piirkonna turvalisuse tagamiseks regulaarse korstnate puhastamise ja kontrolli linna kulul
● Tagame linna maal asuvate haiglate ja perearstikeskuste juures parkimiskellaga kaks tundi tasuta parkimist
● Suurendame munitsipaalkorterite mahtu ning pakume neid ootejärjekorras olevatele Tallinna linna kodanikele

EESTIMEELNE TALLINN

● Me ei luba ujutada Eestit üle kaugetest kultuuriruumidest tulevate immigrantidega
● Me ei luba mošee ehitamist Tallinna territooriumile
● Oleme vastu eurobürokraatia vohamisele ja Brüsseli ettekirjutuste kriitikata ülevõtmisele
● Viime venekeelsed lasteasutused järk-järgult üle eestikeelsele õppele
● Seisame Eesti kultuuripärandi eest ja suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu
● Toetame ja soodustame rahvuskultuuri edendavate ürituste läbiviimist

KORRUPTSIOONIVABA JA LÄBIPAISTEV TALLINN

● Me ei luba linnavalitsemisel korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut
● Lõpetame onupojapoliitika ja kehtestame läbipaistva värbamispoliitika linnavalitsuse ja Tallinna linna ametiasutuste mehitamiseks
● Loome sõltumatu sisekontrolli, millel on õigus teostada järelevalvet linnaametnike tegevuse üle
● Korraldame linna eelarve kriitilise revisjoni ning koostame uue eelarve ja arengustrateegia
● Kaotame ära linna raha peal parasiteerivad erakondlikud MTÜ-d. Optimeerime linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude koosseise ja viime need proportsiooni äriühingu või sihtasutuse suurusega

ELANIKEGA ARVESTAV TALLINN

● Kehtestame omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ja otsustada oluliste küsimuste üle referendumil
● Korraldame kodanike arvamusega arvestamiseks rohkem uuringuid ja avaliku arvamuse küsitlusi
● Viime läbi auditi, mille käigus tuvastame erinevate lubade ja muude dokumentide tegemiseks kuluva aja ning bürokraatia. Asjaajamine linnaga peab olema kiire ja professionaalne!
● Parendame järelevalvet kesklinnas toimuva ehitustegevuse üle, et säilitada linnaruumi kunstilist taset ja vältida koleehitiste tekkimist
● Nõuame, et uusarendustes oleks järgitud parkimiskohtade piirnormi täitmist
● Suurendame linnaosakogude õigusi, kaasates neid linnaosa valitsemisse
● Taotleme riigilt linnale suuremat iseotsustusõigust ja suuremat tulubaasi

ETTEVÕTLUST SOOSIV TALLINN

● Võtame soodsatel tingimustel laenu ja investeerime infrastruktuuri, luues sellega ühtlasi töökohti
● Suurendame innovaatliliste lahenduste leidmiseks koostööd ülikoolide ja ettevõtjatega
● Avame töökohtade toetamise programmi koroonakriisis räsida saanud sektoritele, et ettevõtjad saaksid taas jalad alla
● Avame koroonakriisis töö kaotanutele abipaketi, mis soodustaks töö leidmist Tallinnas registreeritud ettevõttesse
● Loome abipaketi uue firma loomise soodustamiseks, et rajada juurde töökohti
● Toetame õpilasmalevat ja võimaldame igal soovijal leida suveks jõukohane töö
● Hakkame korraldama ettevõtluskoolitusi noortele
● Tühistame Tallinnale kahjuliku rohepöörde strateegia ja kavandame meetmed, mis lähtuvad linnaelanike huvidest

PUHAS JA HOOLITSETUD TALLINN

● Paigaldame kõikidesse linnaosadesse juurde tänavaprügikaste, linnamööblit ja avalikke tualette, sealhulgas ka kalmistutele
● Lubame, et lumekoristuse käigus koristatakse ära suure lumesaha poolt tekitatud lumevall väravate ja sissesõidutee eest ning võtame kõnniteede ja linna haljasala puhastamise kohustuse linna kanda
● Loome linnaosadesse prügisorteerimiseks kasutajasõbralikud konteinerite platsid
● Paigaldame hispaania teetigude kokku kogumiseks konteinerid
● Suuname munitsipaalpolitseid rohkem jälgima ning korrale kutsuma heakorra ja öörahu reeglite rikkujaid

AKTIIVNE JA SPORTLIK TALLINN

● Ehitame igasse linnaossa juurde spordirajatisi, sealhulgas avalikuks kasutamiseks palli- ja jääliuväljakuid. Avame olemasolevad spordirajatised huvilistele treenimiseks
● Maksame igale Tallinna lapsele pearaha, mille puhul saab pere ise otsustada, millise trenni jaoks seda kasutada
● Pikendame vabaajakeskuste lahtiolekuaegu
● Vahetame kõikide Tallinna mänguväljakute liivapinnase välja kaasaegsemate lahenduste vastu

KERGLIIKLEJALE MUGAV JA OHUTU TALLINN

● Rajame liiklusohutuse parandamiseks rohkem kõnniteid
● Täiendame tänavavalgustuse võrku tänapäevaste lahendustega, et kaotada jalgteede valgustamata lõigud, sh parkides
● Loome sujuva ja ohutu ning loogiliselt toimiva kergliiklusteede võrgu, mis on eraldatud nii auto- kui jalgteedest
● Tagame kergliiklusteede hoolduse kogu aasta jooksul
● Alustame sadeveekanalisatsiooni rajamisega piirkondadesse, kus need puuduvad

KIIRE JA INNOVATIIVSE ÜHISTRANSPORDIGA TALLINN

● Alustame keskkonnasõbraliku ja ohutu õhutrammi planeerimisega Tallinnasse. Õhutramm võimaldab luua ühendusi lähivaldadega, samuti üle Tallinna lahtede ja lähijärvede
● Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid, vähendame ümberistumisi
● Paigaldame kõikidesse ühistranspordipeatustesse digiinfotahvlid
● Käivitame hooajalise meretrammiliini marsruudil Kakumäe–Lennusadam–Reisisadam

AUTOJUHISÕBRALIK TALLINN

● Alustame kriitiliste ristmike rekonstrueerimist ning suurendame innovaatiliste lahenduste ja tunnelite abil läbilaskevõimet
● Muudame Tallinna tänavate ja magistraalide rohelised lained päriselt roheliseks
● Me ei laienda tasulist parkimisala ning vähendame parkimistasu
● Alustame parkimismajade ehitusega, teeme innovaatiliste parkimislahenduste (nt kapselparklad) leidmiseks koostööd ülikoolide, erasektori ja ühistutega

VÕRKU ÜHENDATUD TALLINN

● Laiendame Tallinna linna tasuta wifi ala
● Loome Tallinna e-teenustele ühe akna süsteemi, millega tagame, et inimene saab kõik vajalikud avalikud teenused ühelt lehelt
● Aitame peresid IT-valguskaabli viimisel kapist eramajani, katame 50% kuludest

Nõmme

● Taasavame Rahumäe ülesõidu autodele
● Kaasajastame Nõmme raudteeülesõidukoha skeemi
● Rajame linna piirile ning rongipeatuste juurde pargi-ja-reisi parklad
● Parandame Nõmme turu parkimisvõimalusi
● Rajame Nõmmele gümnaasiumi
● Rajame juurde lasteaiakohti
● Rajame Nõmmele mooduljäähalli, mida talvel kasutatakse uisutamiseks ja suvel palliväljakuna
● Rajame Nõmmele kaks kaasaegset välikorvpalliväljakut
● Rajame Nõmmele suure koguperemänguväljaku
● Avame Tähetorni huvilistele ja toetame Tähetorni seltsi
● Muudame Vana-Mustamäe mäenõlva kaasaegseks suusakeskuseks, koostame eeluuringu ja eelprojekti uue suusahüppetorni rajamiseks
● Paneme Nõmmel käima koolibussid
● Korrastame Nõmme bussiliinid kaasaegseks ja inimeste vajadustele vastavaks, nt leiame võimalused Pääsküla-Tähetorni piirkonna kiireks otseühenduseks Kesklinnaga
● Rajame Mustamäe mäenõlva alla Üliõpilaste pargi
● Loome tingimused suletud Pääsküla poe taasavamiseks
● Paigaldame Vabaduse puiesteele anduriga foorisüsteemi, et muuta transport päriselt roheliseks

Mustamäe

● Võtame ette parkmetsade puhastamise, nt Üliõpilaste teel ja Lepistikus, ning muudame need vaba aja veetmise kohtadeks
● Rajame Mustamäe peatänavate (Sõpruse pst, Mustamäe tee, Vilde tee ja Ehitajate tee) äärde kergliiklusteed ja korrastame kõnniteed
● Rajame Mustamäele mooduljäähalli, mida talvel kasutatakse uisutamiseks ja suvel palliväljakuna
● Rajame Mustamäele kaks kaasaegset välikorvpalliväljakut
● Pikendame nr 17 ja 17a bussiliine Tallinna Tehnikaülikoolini
● Rajame Mustamäele juurde väiksemaid valgustusega mänguväljakuid ja jõulinnakuid
● Kasutame Mustamäe haljastuses rohkem igihaljaid okaspuid
● Paigaldame Mustamäele juurde istepinke ja prügikaste
● Rajame Mustamäele katusealuse skate-pargi, mida saab kasutada ka talvel
● Toetame korterelamute majaseinade kaunistamist maalingutega

Haabersti

● Alustame Haabersti ja Harku vahel koostööd kommunikatsioonide rajamiseks ja ühistranspordi koordineerimiseks.
● Muudame Lahepea tänava ja Paldiski maantee ristmiku ohutumaks.
● Kaasajastame Kakumäe, Pikaliiva ja Tiskre ühistranspordiliinid, pikendame nr 4 bussiliini kesklinnani.
● Tagame, et Tiskre-Rocca al Mare-Kesklinn koolibussiliin hakkab peatuma ka Mustamäel.
● Alustame promenaadi järk-järgulist väljaehitust Kakumäe sadamast kuni Rocca al Mare keskuseni.
● Algatame meetmed Haabersti kui merega piirneva linnaosa rannaelanike toetamiseks (kalapüük, paadilaidurite rajamine, väikekauba- ja inimestevedu paatidega).
● Paigaldame müratõkkeseinad Tähesaju uue elurajooni kaitseks ja Paldiski mnt elanikele.
● Seisame selle eest, et leida Roccal al Mare keskuse ja Saku suurhalli esistele platsidele läbimõeldum kasutus ja kujundada sellest Haabersti süda.
● Algatame Nurmenuku keskuse ala uue detailplaneeringu koostamise (saun, teeninduskeskus, turg, vabaajakeskus, linnaosavalitsuse kompleks).
● Algatame kiriku-kultuurikeskuse planeerimise linnaosa territooriumile.
● Rajame Kakumäe, Pikaliiva, Tiskre, Teelahkme piirkonna lastele eestikeelse põhikooli, valmidusega laieneda gümnaasiumiks.
● Alustame Lucca-Vahepere piirkonda väiksema supelranna kujundamist.
● Toetame Škoda jäähalli juurde välijääväljaku rajamist.
● Oleme vastu jäätmejaama rajamisele Mustjõe-Veskimetsa elamurajooni.
● Avame suvise väikelaevaliikluse Naissaarega.
● Loome juurde parkimisvõimalusi ja elektriautode laadimispunkte.

Kristiine

● Rajame kriitilistesse kohtadesse kergliiklustunnelid (nt Kotka tn-A Le Coq Arena)
● Rajame Kristiinesse juurde väiksemaid valgustusega mänguväljakuid ja jõulinnakuid
● Rekonstureerime Tondi ülesõidu
● Muudame Endla ristmiku jalakäijasõbralikumaks
● Paigaldame Sõpruse puiestee ja Tihase tänava liiklustihedale ristmikule valgusfoori
● Teeme korda Tedre tänava kõnniteeala
● Viime Kristiine linnaosas asetsevad teekünnised vastavusse Euroopa normatiividega (5 cm tõusu 1 m kohta)
● Suurendame linnahaljastuse hoolduse mahtusid
● Korrastame Löwenruh’ pargi ja parandame teiste parkide hooldust
● Lubame, et linn võtab Lilleküla asumi haljastustööd enda kanda ning elanikud ei pea enam niitma linnale kuuluvat muru

Põhja-Tallinn

● Rajame Põhja-Tallinnasse mooduljäähalli, mida talvel kasutatakse uisutamiseks ja suvel palliväljakuna
● Auditeerime Kalamaja ja Telliskivi piirkonna liikluskorralduse ning teeme vajalikud ümberkorraldused liikluse efektiivsemaks toimimiseks
● Laiendame liikumisvõimalusi nägemis- ja liikumispuudega inimestele
● Laiendame võimalusi õpilaste kooliväliseks tegevuseks
● Toetame eraalgatuslike õppeasutuste tegevust erivajadustega laste õpetamisel
● Suuname täiendavad ressursid Stroomi ja Pikakari ranna heakorra tagamiseks
● Algatame uurimise Stroomi ja Pikakari ranna mere olmereostuse põhjuste väljaselgitamiseks ja likvideerimiseks
● Loome Stroomi rannas puhkeala, mis asub elumajadest kaugemal ega häiri igapäevast elu
● Rajame kaks skate-parki
● Loome ala, kus huvilised saavad vabalt rakendada oma graffiti-oskuseid
● Ehitame eraldatud ala koerte jalutamiseks ja treenimiseks
● Rajame Stroomi metsa valgustatud pehme kattega jooksuraja
● Uuendame linnaosa kodulehte selge, arusaadava ja ajakohase info edastamiseks ning selle sidumiseks linnateenustega
● Loome linnaosas tasuta IT nõustaja teenuse
● Algatame süsteemi abivajajate kokku viimiseks vabatahtlike abistajatega
● Käivitame üksi elavatele eakatele häirenupu süsteemi
● Toetame igal kuul kümmet nooremat meditsiinitöötajat kuupalga suuruse summaga
● Viime läbi joogivee süsteemi ja kvaliteedi auditi
● Laiendame tööstusparke
● Korraldame suvisteks heakorratöödeks linnamaleva grupid noortele
● Ehitame väljaku väliürituste läbiviimiseks
● Loome Põhja-Tallinna muuseumi linnaosa rikkaliku ja mitmekesise ajaloo talletamiseks ning tutvustamiseks

Kesklinn

● Rajame kriitilistesse kohtadesse kergliiklustunnelid (nt Ääsi ja Lõõtsa)
● Rajame Kesk-Sõjamäe tänava pikenduse üle raudtee, millega parandame Ülemiste linnaku liiklusolukorda
● Koostöös erasektoriga leiame lahenduse Tallinna Linnahalli tulevikule
● Lubame, et tänavate ja kõnniteede koristus jääb linna kohustuseks
● Rajame Kesklinna ja Vanalinna juurde jalgrattaparklaid ja kergliiklusteid
● Rekonstrueerime ja uuendame räämas pargialad
● Omistame UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvale Tallinna vanalinnale iseseisva linnaosa staatuse
● Taastame Vanalinna munitsipaalkooli ja avame uue munitsipaallasteaia
● Teeme Reidi tee rohelise laine roheliseks
● Lõpetame õhtuse ja öise parkimistasu arvestuse
● Rajame juurde koerte aedikuid/mänguväljakuid

Pirita

● Rajame linna piirile pargi-ja-reisi parklad
● Taastame Pirita Selverist Russalkani autodele liikumiskiiruse 70 km/h
● Võtame Pirita Kloostri varemed kultuuriürituste korraldamiseks kasutusele aastaringselt
● Paigaldame liikluse rahustamiseks majadevahelistele siseteedele künniseid ehk lamavaid politseinikke
● Rajame Piritale Padriku põhikooli
● Loome Pirita Kose lasteaia vanadesse hoonetesse tasandusrühmad
● Rajame Kloostrimetsa hooldatud loodusradadele juurde sportimisvõimalusi
● Laiendame Pirita vaba-aja keskust
● Teostame Pirita rannametsale keskkonnamõju uuringud
● Arendame Pirita rannaala, loome võimalused kohvikute ja restoranide rajamiseks
● Peatame Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (DP033120) senisel kujul ja tühistame sellega seotud Sompa tee läbimurde väljaehitamise plaani
● Renoveerime Pirita silla
● Toetame asumipõhiseid heategevusseltse ja kogukondade tegevust
● Rajame kergliiklustee Lükati teele
● Avame bussiliini Piritalt Balti jaama
● Muudame lasteaedade järjekorrad linnaosapõhiseks, et tagada koht kodulähedases koolieelses lasteasutuses
● Paigaldame tänavaprügikastid iga Pirita pingi juurde ning kindla vahemaa tagant ka kõikidele kergliiklusteedele
● Rajame Metsakalmistule valgustuse
● Keelustame ilma rihmata koertega jalutamise ka metsaalal ning paigaldame sellekohase märgistuse
● Pikendame Pirita vabaajakeskuste lahtiolekuaegu
● Rajame Mustakivi tee läbimurde

Lasnamäe

● Alustame Lasnamäele õhutrammi marsruutide projekteerimist
● Alustame parkimismajade ehitusega kriitilistesse piirkondadesse, teeme innovaatiliste parkimislahenduste (nt kapselparklad) leidmiseks koostööd ülikoolidega
● Ehitame Mustakivi tee läbimurde
● Rekonstrueerime Peterburi mnt ja ehitame selle betoonteena
● Paigaldame liikluse rahustamiseks majadevahelistele siseteedele künniseid (lamavaid politseinikke)
● Rajame Lasnamäele mooduljäähalli, mida talvel kasutatakse uisutamiseks ja suvel palliväljakuna
● Rajame Lasnamäele juurde kaks kaasaegset palliväljakut
● Tähistame Laagna tee ülekäigusillad uute valgustatud nimesiltidega
● Jätkame Laagna tee ülekäigusildade kapitaalremonttööde teostamist
● Rajame Lasnamäe parkidesse purskkaevud (Tondiloo park ja rajatav Tondiraba park)
● Paigaldame strateegilistesse kohtadesse lisaks prügikonteinereid paberi, pakendi, klaasi jm paremaks käitlemiseks
● Täiendame Lasnamäe linnaosa linnamööbliga
● Rajame vaateplatvormi Lasnamäe tee äärsele paekaldale (nt Ilvese silla ja Pae silla vahelisele alale)

Eesti Konservatiivse Rahvaerakond teab, kuidas muuta Tallinn parima elukvaliteediga pealinnaks Euroopas. Selleks vajame 2021. aasta kohalike omavalitsuste valmistel Sinu toetust!

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama