Volikogu reglementKinnitatud

EKRE volikogu istungil Eskus 18.05.2013. a.

EESTI KONSERVATIIVSE RAHVAERAKONNA VOLIKOGU REGLEMENT

Volikogu reglemendi eesmärk
1.1. Reglemendiga määratakse kindlaks erakonna volikogu juhtimine, sealhulgas istungite ettevalmistamise ja läbiviimise kord ning volikogu liikmete õigused ja kohustused niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud seaduste, erakonna põhikirja või kongressi otsustega. Reglemendiga kehtestatakse ka erakonna põhikirjas märgitud volikogu asendusliikmete valimise kord.

Õiguslikud alused
2.1. Erakonna volikogu on kongresside vahelisel ajal erakonna kõrgeim organ, kes kontrollib erakonna kongressi poliitiliste otsuste elluviimist erakonna teiste organite, sh juhatuse poolt, töötab ka ise välja, suunab ja viib ellu erakonna poliitikat. Võtab vajadusel vastu edasilükkamatuid otsuseid.

2.2. Volikogu juhindub oma tegevuses seadustest, erakonna põhikirjast ja programmist, käesolevast reglemendist ja kongressi otsustest.

2.3. Volikogu tööd juhib volikogu esimees, tema äraolekul volikogu aseesimees.

Volikogu ülesanded
3.1. Volikogu täidab talle erakonna põhikirjaga ja kongressi otsustega pandud ülesandeid, lähtudes erakonna programmist, volikogu reglemendist ja headest tavadest.

3.2. Volikogu võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei ole seadusega või erakonna põhikirja või teiste õigusaktidega antud kellegi teise ainupädevusse.

Volikogu liikmed
4.1. Volikogu liikmete kooseis on määratletud põhikirjaga – PK p. 11.2.

4.2. Volikogu tööst võtavad osa peale liikmete ka sõnaõigusega osalejad, kes kutsutakse volikogu koosolekule samas korras volikogu liikmetega – PK p 11.3.

4.3. Volikogu liige täidab talle lisaks erakonna põhikirjas sätestatud ülesannetele ka volikogu poolt neile antud ülesandeid.

4.4 Volikogu liikmete volitused kestavad kuni uue volikogu tööleasumiseni.

Volikogu juhtimine
5.1. Volikogu tööd juhib volikogu esimees ja tema äraolekul aseesimees.

5.2. Volikogu esimees ja aseesimees täidavad lisaks erakonna põhikirjas sätestatud ülesannetele ka volikogu poolt neile antud ülesandeid.

5.3. Volikogu kehtestab vajadusel esimehe ettepanekul volikogu esimehe ja aseesimehe tööjaotuse.

Volikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord
6.1. Volikogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Aseesimees valitakse pärast esimehe valimist. Valimised on salajased. Kui seatakse üles ainult üks kandidaat, võib volikogu otsusega korraldada avaliku hääletamise.

6.2. Nii volikogu esimehe kui ka aseesimehe valimisel on igal volinikul üks hääl.

Volikogu esimehe ja aseesimehe kandidaatide ülesseadmine
7.1. Tehakse ettepanek kandidaatide ülesseadmiseks.

7.2. Kandidaadiks ei saa esitada erakonna juhatuse liikmeid, auliikmeid, ega aukohtu liikmeid.

7.3. Kinnitatakse kandidaatide nimekiri nende ülesseadmise järjekorras.

7.4. Kandidaat peab andma oma nõusoleku kandideerimiseks.

Volikogu esimehe ja aseesimehe valimise hääletuskord
8.1. Volikogu valib kuni viieliikmelise häältelugemiskomisjoni, kes valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.

8.2. Häältelugemiskomisjon

8.2.1. valmistab ette hääletussedelid ja korraldab salajase hääletuse;

8.2.2. koostab hääletustulemuste protokolli, millele pärast häälte lugemist kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

8.3. Volikogu esimehe ja aseesimehe kohale valituks osutub kandidaat, kes saab volikogus hääletamisel osalenute poolthäälteenamuse.

8.4. Kui ükski kandidaat ei saa häälteenamust, korraldatakse kordushääletus. Kordushääletusel jääb kandideerima kaks enim hääli saanud kandidaati. Kordushääletusel võrdselt hääli saanud kandidaatidest osutub valituks erakonda kauem kuulunud kandidaat.

8.5. Valimistulemused kinnitatakse volikogu otsusega.

Volikogu kokkukutsumine
9.1. Volikogu töövorm on istung. Istungi kutsub kokku EKRE juhatuse ettepanekul või omal inistiatiivil volikogu esimees või tema äraolekul aseesimees (istungi kokkukutsuja), samuti 1/10 volikogu liikmetest põhikirjaga ettenähtud korras (PK p 11.7). Kokkukutsuja võib volikogu istungi tehnilise kokkukutsumise teha ülesandeks erakonna büroole.

9.2. Volikogu korraline istung toimub vähemalt kord kvartalis. Volikogu erakorraline istung kutsutakse kokku EKRE juhatuse ettepanekul või omal inistiatiivil volikogu esimehe poolt või tema äraolekul aseesimees või vähemalt kolmandiku volikogu liikmete nõudmisel hiljemalt ühe nädala jooksul, alates vastava nõude laekumisest erakonna büroosse.

9.3. Volikogu istungi kokkukutsumiseks saadab istungi kokkukutsuja volikogu liikmetele ning teistele volikogu istungile kutsutavatele erakonna liikmetele vähemalt neliteist kalendripäeva enne istungit elektroonilise kutse. Kutsel on ära näidatud istungi päevakord, aeg ja koht. Volikogu otsuste eelnõud saadetakse volikogu istungile kutsututele vähemalt kolm päeva enne istungit. Otsuse eelnõu saatmata jätmine, nagu ka vastuvõetud otsuse erinevus otsuse eelnõust, ei mõjuta volikogu vastuvõetud otsuste kehtivust.

9.4. Juhul kui volikogu otsuste vastuvõtmiseks puudub nõutud kvoorum, on volikogu esimehel õigus kahenädalase etteteatamisega kutsuda kokku kordusistung sama päevakorraga. Kordusistungil saab otsused vastu võtta olenemata istungil osalevate volinike arvust.

Volikogu istungi päevakord
10.1. Volikogu istungi päevakorra koostab volikogu esimees või tema äraolekul aseesimees koostöös erakonna esimehe.

10.2. Ettepanekuid volikogu päevakorra koostamiseks võivad volikogu esimehele teha erakonna juhatus, Riigikogu fraktsioon, , volikogu liikmed ja ringkonna- ning linnaühenduste juhatused.

Volikogu ettevalmistamine
11.1. Volikogu tehnilise korralduse ja tegevuskulude katmise eest vastutab erakonna büroo: broneerib ruumid, vastutab tehnilise inventari ja EKRE sümboolika olemasolu eest jne.

11.2. Volikogu otsuste eelnõud valmistab ette volikogu istungi kokkukutsuja, tema korraldusel erakonna büroo või otsuste vastuvõtmist taotlevad isikud ja organid (juhatus jne).

Volikogu istung
12.1. Volikogu istung on otsustusjõuline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled volinikud. Volikogu otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole volinike koosolekul osalenud volinikest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav hääl volikogu esimehel.

12.2. Volikogu istungi võib pidada ka elektroonilisel teel. E-istungil kehtivad otsuste vastuvõtmisele samad kvoorumi ja hääletamise nõuded nagu tavapärasele istungile. Volikogu liikmed peavad tagama e-istungite töömaterjalide konfidentsiaalsuse, mida kinnitab iga volikogu liige oma allkirjaga.

12.3. Volikogu istungit juhib volikogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Möödapääsmatul vajadusel võib volikogu istungit juhatada volikogu otsusel ka mõni teine volikogu liige.

12.4. Kuni volikogu esimehe valimistulemuse selgumiseni juhatab volikogu esimest istungit erakonna esimees.

12.5. Volikogu istungist võtavad nõuandva sõnaõigusega osa erakonna juhatuse liikmed.

12.6. Volikogu istungile võib volikogu, volikogu esimees või kokkukutsuja kutsuda ka teisi erakonna liikmeid ja külalisi väljastpoolt erakonda. Volikogu istungil on neil sõnaõigus volikogu liikmete nõusolekul.

12.7. Igal volikogu liikmel on volikogul hääletamisel alati ainult üks hääl. Volikogu liige volitatud isikuna ei oma edasivolitamise õigust. Volikirjad volikogu istungil ei kehti.

Aruandlus volikogul
13.1. Volikogu ees on aruandekohustuslikud:

EKRE juhatus – suuliselt ja kirjalikult igal volikogu korralisel istungil; vajadusel ka erakorralisel istungil;
Riigikogu EKRE fraktsioon – suuliselt ja kirjalikult igal volikogu korralisel istungil; vajadusel ka erakorralisel istungil
EKRE büroo – kirjalikult kord poolaastas;
EKRE struktuurivälised organisatsioonid – suuliselt ja kirjalikult kord aastas;
EKRE ringkonna- ja linnaühendused – suuliselt ja kirjalikult kord poolaastas;
EKRE nõukojad – suuliselt ja kirjalikult kord aastas;
EKRE aukohus – suuliselt ja kirjalikult kord aastas;
Volikogu istungi protokoll
14.1. Volikogu istungi käik ja otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. Protokolli säilitamise tagab erakonna büroo.

14.2 Protokoll edastatakse volikogu liikmetele ja juhatusele seitsme tööpäeva jooksul.

14.3. Erakonna büroo koostab ja edastab volikogu istungi lühikokkuvõte EKRE meililisti kümne tööpäeva jooksul ning paneb selle üles EKRE kodulehele.

Volikogu otsuste vormistamine
15.1. Volikogu otsustele ja muudele volikogus vastuvõetud dokumentidele kirjutab alla volikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

15.2. Erakonna büroo tagab volikogu otsuste ja muu vajaliku informatsiooni kättesaadavuse erakonna liikmetele.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu on erakonna kõrgeim organ kongresside ja üldiste koosolekute vahelisel ajal. Volikogu eesmärk on suunata erakonna poliitikat ja ühtlasi kontrollida kongressi poliitiliste otsuste ja plaanide elluviimist.Volikogu moodustub auesimehest (auesimeestest), esimehest ja aseesimeestest, erakonna riigikogu ja valitsuse liikmetest, kongressil valitud volikogu liikmetest, ühenduste esimeestest ning maakonna- ja linnaühenduste esimeestest. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.

Erakonna praegune volikogu on valitud kongressil 16.06.2024.

Eeva Helme
Malle Pärn
Merike Lumi
Eve Pärnaste
Kadri Vilba
Aadu Birnbaum
Toivo Tasa
Harri Kingo
Mait Talu
Pille Bergström
Lilia Müller
Enn Sarv
Annika Veidenberg
Helle Laantee
Toomas Liivak

Lisaks on volikogus põhikirja p 11.2, 11.2.1 ja 11.3 alusel järgmised liikmed:

Arnold Rüütel
Martin Helme
Mart Helme
Arvo Aller
Rain Epler
Helle-Moonika Helme
Kert Kingo
Rene Kokk
Siim Pohlak
Anti Poolamets
Evelin Poolamets
Mart Kallas
Küllo Kingo
Mati Kuklane
Kristjan Moora
Hardi Rehkalt
Mait Talu
Merliin Grauberg-Riisenberg
Aare Laas
Sven Ilves
Kai Rimmel
Pille-Riin Kahro
Tarmo Hints
Merry Aart
Marina Asperk
Valdo Helmelaid
Arvo Imsi
Virgo Kurist
Lembit Lassik
Lana Leemets
Toomas Liivak
Mihkel Liping
Helje Lipp
Edgar Maier
Märtin Muhu
Veiko Mägi
Elar Niglas
Riho Nüüd
Ranno Pool
Monika Prede
Einar Pruus
Toivo Salus
Arlo Säälik
Arne Torilo
Andrus Toss
Ando Tulvik
Kadri Vilba
Rainer Asuküla
Leo Bergström
Andrei Pevgonen
Valmar Veste


Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama