Esimees: Kai Rimmel kai.rimmel@gmail.com 50 35 745
Aseesimehed: Triinu Allipere  triinu.kopvelt@gmail.com  51944412
Helle-Moonika Helme moonikahelme@gmail.com 52 97 505
Juhatuse liikmed:  Eve Miljand eve.miljand@mail.ee 55674225
Merike Lumi aadelhein@gmail.com 52 23 697
Silvia Takkel silviatakkel@gmail.com 56247604
Tiina Marjamaa tina.marjamaa@gmail.com 56685858

Põhikiri

EKRE NAISÜHENDUS

Põhikiri

I Üldsätted

1. EKRE Naisühendus (edastpidi Naisühendus) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud erakonna naisliikmete ühendus, mis tegutseb kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna põhikirja ja programmiga. Naisühenduse asukohaks on Eesti Vabariik.
2. Naisühendusel on oma sümboolika ja ühendusel on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
3. Naisühenduse eesmärkideks on:
a) anda naistele võimalus olla poliitiliselt aktiivsed ja naiste ühistegevuse arendamine;
b) aidata oma aktiivse tegevusega kaasa erakonna põhimõtete ja ideede propageerimisele ja läbi selle nii liikmeskonna kui toetajate arvu suurendamine;
c) tegeleda eelkõige EKRE programmi sotsiaalsete teemadega;
d) korraldada harivaid seminare ja ümarlaudu erinevatel teemadel, koostöös ühiskondlikult aktiivsete inimestega;
e) avaldada meedias oma arvamust ja anda välja tegevust kajastavaid pressiteateid;
f) teha aktiivset koostööd teiste tegutsevate naisühendustega nii Eestis kui ka välismaal;
g) tõstatada üles vajalikke teemasid ja arutelusid, mis puudutavad naiste rolli ja tähtsust ühiskonnas;
h) seista traditsioonilise perekonna eest.

II Naisühenduse liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

1. Naisühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda EKRE naissoost liige, kes soovib aktiivselt osaleda Naisühenduse tegevuses.
2. Naisühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab Naisühenduse juhatus.
3. Naisühendusest väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Naisühenduse juhatusele.
4. Naisühenduse liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) liige ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi Naisühenduse üldkoosolekul või nende poolt korraldatud üritusel;
b) on tahtlikult kahjustanud Naisühenduse mainet ja seega ka tervet erakonda.
1. Naisühenduse liikme väljaarvamise otsustab Naisühenduse juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.
5. Kõik avaldused edastatakse EKRE kontorisse kantselei juhatajale, kes koondab, süstematiseerib ning hoiustab kõik avaldused.

III Liikmete õigused ja kohustused

1. Naisühenduse liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Naisühenduse üldkoosolekul;
b) olla valitud Naisühenduse juhtorganite liikmeks;
c) Naisühenduse juhatuselt ja muudelt erakonna organitelt teavet Naisühenduse tegevuse kohta.
1. Naisühenduse liige on kohustatud:
a) järgima Naisühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja Naisühenduse juhtorganite otsuseid;
b) teatama Naisühenduse juhatusele Naisühenduse liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ja nende muudatused ilma põhjendamatu viivitamiseta.

IV Üldkoosolek

1. Naisühenduse kõrgeimaks organiks on Naisühenduse üldkoosolek, millel iga Naisühenduse liikmel on üks hääl. Otsuseid langetab Naisühendus lihthäälteenamusega.
2. Naisühenduse üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete, juhatuse esimehe ja aseesimeeste valimine.
1. Naisühenduse korralise üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek) kutsub kokku juhatus korra aastas iga aasta aprillis või vahetult enne erakonna kongressi.
3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Naisühenduse juhatus 21 päeva enne üldkoosoleku toimumist igale Naisühenduse liikmele kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. 
4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 1/4 Naisühenduse liikmetest.
5. Naisühenduse koosolekutel saab osaleda vaid Naisühenduse liige ja mitteosalemise korral ei saa oma sõna- ja hääleõigust edasi volitada teistele isikutele.
6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 1/2 osalenud Naisühenduse liikmetest.
1. Vajadusel võib 1/10 naisühenduse liikmete nõudmisel kokku kutsuda ka erakorralise üldkoosoleku, teatades sellest liikmeid vähemalt 2 nädalat ette.

V Juhatus

1. Naisühenduse tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kokku 7 liiget. Juhatuse esimees 1, aseesimehi 2 ja 4 juhatuse liiget, kes kõik valitakse üldkoosolekul.
2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kaheks aastaks üldkoosolekul.
3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1X kvartalis.
4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
5. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
6. Juhatus peab andma Naisühenduse liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
7. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Juhatus  võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
8. Juhatuse koosolekutel saab osaleda vaid hääleõiguslikult vaid juhatuse liige ja mitteosalemise korral ei saa oma hääleõigust edasi volitada teistele isikutele.
1. Juhatuse esimees lähtub oma tegevuses juhatuse otsustest ning informeerib oma tegevusest juhatust. Tema äraolekul täidab esimehe ülesandeid aseesimees või esimehe poolt määratud juhatuse liige.

VI EKRE NAISÜHENDUSE rahastamine.

1. Naisühenduse tegevust ja korraldatud üritusi rahastab erakond.
2. Igal Naisühenduse liikmel on õigus toetada Naisühendust rahaliselt annetuse näol.
3. Igal Naisühenduse liikmel on õigus kaasata sponsoreid Naisühenduse tegevuse toetamiseks annetuste näol.
4. eelmainitud annetused kantakse erakonna arvele viitega ANNETUS NAISÜHENDUSELE.


Vastu võetud EKRE NAISÜHENDUSE üldkoosolek 06. Juuni 2020.a.
Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama