NB! UUS RIIGIKOGU 2019 PROGRAMM ON VALMIMISEL

Rahvas eelkõige. Meie eesmärgiks on eestluse säilimine, riigi ja rahva areng ning heaolu reaalne tõus kogu rahvale. Eesti riik peab olema hooliv, jõukas, traditsioone austav ja turvaline. Meie lubadus valijale on konkreetne ja lihtne:

Jõukas Eesti!


Konservatiivne Rahvaerakond on veendunud, et meie majandus vajab uut starti ja põhjalikke muutusi. Iga Eesti kodanik väärib tasuvat töökohta ning paremat ja jõukamat elu. Õigete otsuste mõjul on see võimalik.

On aeg…

…vähendada maksukoormust, alandades käibemaksu 10 %-le, et anda majandusele jõuline kasvutõuge

…maksustada Eestist seni maksuvabalt välja viidav kapital

…luua riiklik kommertspank ja viia kõigi avalike asutuste arveldused sinna üle

…selgitada koostöös ettevõtjatega välja 25 kõige kulukamat ja bürokraatlikumat seadust või määrust ning need ümber teha, et muuta majanduskeskkonda ettevõtjasõbralikumaks

…korraldada elektriturg ümber nii, et Eestis oleks Euroopa odavaim elekter

…. seadustada laenukaitse põhimõttel: võtmed tagasi ja võlast priiks ja kustutada kiirlaenunõuded, kui on tasutud laenu põhiosa ja samas ulatuses kõrvalkulusid

… kasutada Eesti loodusressurssi rahvusliku rikkuse suurendamiseks, tagades sealjuures moodsa loodussõbraliku tehnoloogia ja range järelvalvega säästliku majandamise

…seista kodumaiste ettevõtete võrdse kohtlemise eest ühisturul ning võidelda monopolide ebaõiglase ja kõlvatu konkurentsi vastu

…taastada põllumajanduses üleminekutoetuste siseriiklik osa (top-up) kodumaise põllumajanduse konkurentsivõime suurendamiseks

…soodustada ühistulise tegevuse kasvu selle populariseerimise, bürokraatlike tõkete vähendamise, seadusandluse lihtsustamise ja riiklike toetuste kaudu

…eelistada riigihangetel eesti kapitalil põhinevaid ettevõtteid ja toetada riikliku tellimuse kaudu kohalikku ettevõtlust ja töökohtade loomist

…luua maksusoodustused, mis toovad Eesti laevad tagasi Eesti lipu alla

Kasvav Eesti!


Konservatiivne Rahvaerakond on ainus erakond, kes seisab selle eest, et Eesti kasvaks ja püsiks, meie rahvaarv suureneks, meie pered oleksid tugevad ja terved ning kultuur ja emakeel hoitud ja kaitstud. Sada tuhat võõrsile suundunut on meie väikesele riigile korvamatu kahju. Õigete poliitiliste otsuste abil hakkab Eesti kasvama!

On aeg…

…kustutada abielus oleva noore pere kodulaenust 25 protsenti (arvestades keskmist kodulaenu suurust) iga perre sündinud lapse sünniga

…kehtestada tulumaksupreemia, kus iga kasvatatava lapse pealt võetakse vanemalt 5 % võrra väiksemat tulumaksu

…väärtustada laste kasvatamist, arvestades laste kasvatamine vanemate tööstaaži hulka

…seista traditsiooniliste perekonnaväärtuste eest ja panna kooseluseadus rahvahääletusele

…käivitada tagasirände agentuur, mis võtab ühendust kodumaalt lahkunud eestlastega, et aidata neil tagasi tulla ja leida neile sobiv töö

…peatada maapiirkondade tühjenemine ning tagada nende areng piisava rahastuse, maksu- ja teiste soodustuste kaudu ning loobuda omavalitsuste sundliitmise kavadest

…tagada, et igal lapsel on lasteaia koht ja laps saab käia koolis kodu lähedal

…tagada tasuta lasteaia- ja koolitoit ning vähemalt üks tasuta huviring igale lapsele

…taastada spordikoolide süsteem

Hooliv Eesti!


Konservatiivne Rahvaerakond hoolib kõigist meie inimestest. Toetame lastega peresid, väärtustame pensionäre ja puuetega inimesi, et ühiskond oleks õiglasem ja tugevam.

On aeg…

…vabastada lapsed eriarsti visiiditasust

…suurendada vajaduspõhiseid lastetoetusi ja vähendada bürokraatiat toetuse saamiseks

…muuta hambaravi tasuta tervishoiuteenuseks

…tõsta maksuvaba miinimum miinimumpalgaga võrdseks

…kaotada tulumaks pensionilt

…võtta pensionistaaži arvutamisel aluseks põhimõte, et üks tööaasta võrdub ühe staažiaastaga

…soodustada töövõimelistele puudega inimestele töökohtade loomist, vähendades nende töötasult arvestatavaid makse

…kehtestada lesepension, kus lesestunud pensionär saab iga abielus oldud aasta eest ühe protsendi abikaasa pensionist

…vabastada erisoodustusmaksust investeeringud töötajate tervisesse ja haridusse

Kodanike Eesti!Eesti on meie kodu ja meie riik peab kuuluma meie rahvale. Riik on väärikas ja õiglusriik vaid siis, kui tema seadused on väärikad, väärtustavad kohalikke traditsioone, on õiglased ja mõistetavad. Meie eesmärk on õiglane riik, kus poliitikud on näoga rahva poole. Eesti vajab poliitilist reformi!


On aeg…

…kehtestada rahvaalgatus: seaduseelnõu, mis saab 25 000 toetusallkirja läheb automaatselt rahvahääletusele

…muuta president rahva poolt otse valitavaks

…arvutada Riigikogu saadikute palka mediaanpalga järgi ja kaotada Riigikogu saadikute lisatasud ning kompensatsioonid

…lõpetada Riigikogu liikmete kuulumine riigiettevõtete nõukogudesse

…muuta Riigikogu valimiste kord selliseks, et kaob 5% künnis ja igas valimisringkonnas osutuvad vastavalt mandaatide hulgale valituks enim hääli saanud kandidaadid, kusjuures valituks osutunul on kohustus asuda tööle kandideeritavale kohale

…viia sisse saadiku tagasikutsumismehhanismi tema ringkonnas referendumi põhimõttel

…lõpetada erakondade ebamõistlik riiklik rahastamine

…teha kohtunikud, prokurörid ja politseiprefektid rahva poolt valitavaks

…väärtustada kodakondsust, kehtestada omavalitsuste valimisõigus ainult kodanikele ning seista vastu topeltkodakondsusele

…seista kindlalt vastu massilisele immigratsioonile Eestisse

…peatada maamüük välismaalastele ja kehtestada neile kinnisvaramaks

…astuda õigusriigist õiglusriiki, et kehtiks nii õigus kui õiglus. Seaduse keel peab olema üheseltmõistetav ning õigusabi alati ja kõigile kättesaadav.

Kaitstud Eesti!


Konservatiivse Rahvaerakonna prioriteediks on meie elanikkonna ja riigi turvalisus. Eesti julgeoleku tagatiseks on Eesti huvide eest seisev sise- ja välispoliitika. Töötame iseseisva kaitsevõime tugevdamise nimel, et liitlaste abiga tagada Eesti julgeolek.

On aeg…

…suurendada reservväge, tagades selleks ajateenistuse tõhusus ja keskmise töötasu hüvitamine reservõppekogunemistel osalenutele, parandada Kaitseliidu varustatust

…taastada sõjaväestatud piirivalve, ehitada välja füüsiline piiribarjäär Eesti-Vene kontrolljoonel

…luua Eestile kaks tankipataljoni ja soetada keskmaa õhutõrje kompleksid, luua tugev rannakaitse

…viia läbi mobilisatsiooniõppusi, korraldada regulaarseid reservkogunemisi Kirde- ja Kagu-Eestis kuni julgeolekuriski vähenemiseni

…tõsta politsei, piirivalve, kaitseväe ja päästeameti palkasid ning luua nende töötajatele parem sotsiaaltagatiste ja rehabilitatsiooni süsteem

…muuta riigikaitseõpe ja patriootlik väärtuskasvatus kooliprogrammi osaks, toetada praktilisi tegevusi

…tagada laiapõhjalise riigikaitse toimimine koostöös tsiviilstruktuuridega ning kõigi tsiviilelanike ohutus, järgides totaalkaitse põhimõtteid

…saata riigist välja riigivastase tegevusega seotud või rahvuslikku vaenu õhutavad välismaalased ja tühistada sellistele isikutele naturalisatsiooni korras antud kodakondsus

…sulgeda Eesti-vaenulikku propagandat vahendavad infokanalid

…mitte nõustuda meie rahva ja riigi huve mittearvestavate rahvusvaheliste lepingute sõlmimisega ja võtta tagasi allkirjad loovutuslikult piirileppelt Venemaaga


Valides Konservatiivse Rahvaerakonna, valid lootusrikka tuleviku ja parema Eesti.


ON AEG
Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama