Eesti keel, kultuur ja traditsioonid on säilinud tänu sellele, et oleme aastasadu olnud maarahvas. Meie kestmine ja areng oleneb maaelu jätkusuutlikkusest ja mitmekesisusest. Põllumajanduse ja kalanduse kõrval muutub järjest olulisemaks metsa- ja puidutööstus, maaturism ning muu ettevõtlus maapiirkondades.

EKRE eesmärkideks on:

 • kindlustada Eesti isevarustatuse tase põhitoiduainetega
 • peatada maaelu taandareng ja külade tühjenemine
 • soodustada ettevõtluse stabiilset arengut maapiirkonnas

Põllumajandus

 • Toetame Euroopa Liidu ja Eesti siseriiklike põllumajandustoetuste maksmise jätkamist ning meie põllumeeste võrdset kohtlemist sarnaselt teiste EL-i riikide põllumeestega.
 • Tagame kõikide põllumajandustootjate võrdse kohtlemise olenemata nende suurusest ja eripärast.
 • Toetame mõistlikku tasakaalu tava- ja mahetootmise vahel.
 • Alandame Eestis toodetud toiduainete käibemaksu 9%-le, mahetoodangu käibemaksu 0%-le.
 • Lõpetame diislikütuse värvimise, töötame välja kompensatsioonisüsteemi põllu- ja metsamajanduses ning kalanduses kasutatavale diislikütusele.
 • Toetame kodumaist mesindust.
 • Toetame põllumeestele kuuluvate ühistute rajamist ja arendamist saaduste tootmiseks, ümbertöötlemiseks ja müügiks.
 • Piirame maa müümist välismaalastele ja väliskapitaliga juriidilistele isikutele.
 • Põllu- ja metsamaa müümisel eelistame kohalikku tootjat, sealjuures arvestame sektori majandusliku olukorraga.
 • Kaitseme väärtusliku põllumaa jätkuvat kasutamist põlluna ja vähemväärtusliku põllumaa kasutamist muu biomajanduse arendamiseks.
 • Seadustame traditsioonilise peretalu mõiste ettevõtluse vormina.
 • Jätkame noortalunike toetamist, töötame välja meetmed talude üleandmiseks vanematelt järglastele, sh varasem pensionile jäämine, sooduslaenud, maksepuhkus jm.
 • Suurendame põllumajandusteaduse stabiilset rahastamist; teadlane peab saama olla arvestatavaks partneriks tootjale.
 • Tagame nõuandesüsteemi stabiilse arengu, panustades vajadusel riigieelarve vahendeid.
 • Koolitame järelkasvu süsteemselt ja ettevõtluse vajadusi arvestades.
 • Tagame õiglase kahjude hüvitamise korra nii taimekaitsevahendite kui ka metsloomade poolt tekitatud kahjude eest nii põllumeestele, metsaomanikele kui ka mesinikele.
 • Töötame koostöös tootjatega välja riskijuhtimise meetmed, sh saagikindlustus, kriisiabifond, investeerimisfond, käibekapitalilaenud, tagatised jm.

Metsandus, jahindus, kalandus

 • Kehtestame lageraiete (uuendusraiete) maksimaalse suuruse ja mõistliku mahu lähtudes puistute vanuselisest jaotusest ja liigilisest koosseisust. Kehtestame raiete kooskõlastusnõude kohalike omavalitsustega asulatega piirnevatel aladel.
 • Metsauuenduse hoogustamiseks suurendame vastavate toetuste mahtusid ja määrasid, mis kataksid kuni 80% metsa uuendamise kuludest.
 • Rakendame maksuerisusi erametsaomanikele metsakasvatuslikeks töödeks.
 • Töötame välja ja võtame tarvitusele meetmed ökosüsteemsete teenuste kompenseerimiseks erametsaomanikele sarnaselt NATURA 2000 aladega.
 • Toetame peen- ja väheväärtusliku puidu väärindamisele suunatud tegevusi Eestis.
 • Peatame endiste erametsade riigistamise. Riigimetsadeks jätame endised riigimetsamaad.
 • Vabade maade ja riigistatud endiste erametsade baasil moodustame kohalike omavalitsuste hallatavad kogukondlikud metsad.
 • Lubame kevadist heidutusjahti, et vähendada rändlindude poolt põllumeestele tekitatud kahju.
 • Töötame välja uluksõraliste ja šaakalite arvukuse tõusust tulenevate kahjude vähendamise meetmed ja hüvitame kahjukannatajale vajadusel kahjud.
 • Toetame rannakalandust, vesiviljelust ja kalatöötlemise valdkonda. Vähendame õigusaktidega koormavaid piiranguid ja ülereguleerimist. Edendame rannakülade majanduslikku elujõulisust ja elulaadi.
 • Suurendame investeeringuid amortiseerunud maaparandussüsteemidesse.

Keskkonnakaitse

 • Toetame keskkonnale talutavat majandustegevust, sh põllumajanduses. Arvestame nii keskkonna kui ka sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsiga.
 • Hoidume EL-i baastasemest rangemate keskkonnanõuete kehtestamisest tootjatele.
 • Peatame Rail Balticu rajamise.
 • Seame eesmärgiks edendada põlevkivikeemiat, et meie olulist maavara paremini väärindada.
 • Oleme vastu uute sihtkaitse-ja piiranguvööndite kehtestamisele eramaadele. Eraomanikule piirangute kehtestamisel hüvitame need kiiresti ja õiglaselt.
 • Algatame biomassi ja bioenergia edendamise arengukava koostamise.

Maaelu ja regionaalareng

 • Korrastame läbikukkunud haldusreformi vead.
 • Algatame maaelu pikaajalise arengukava koostamise aastani 2050, et siduda ühtseks tervikuks nii piirkondlikud kui ka valdkondlikud arengukavad.
 • Kohalikku elu mõjutavate otsuste langetamisel lähtume eelkõige kogukonna huvidest, vajadusel korraldame rahvaküsitlusi, mille tulemused on otsustava tähtsusega.
 • Peame jätkuvalt vajalikuks külavanemate valimist.
 • Koondame maaeluministeeriumi haldusalasse kõik maaeluga seotud valdkonnad.
 • Vähendame üldist maksukoormust piirkondlikkuse põhimõttel, tingimusel, et ettevõtjad elavad kohapeal ja osalevad vahetult ettevõtte igapäevatöös.
 • Motiveerime kohalikke omavalitsusi tegelema ettevõtjatega, viies tasakaalu nende ülesanded ja finantsilised võimalused.
 • Määrame põhimõtted, mille alusel ettevõtluseks vajalik maafond antakse üle kohalikele omavalitsustele.
 • Muudame seadusandlust nii, et juurdepääs kinnistutele oleks tagatud probleemideta.
 • Maapiirkonnas peavad olema inimestele kättesaadavad koolid, lastaiad, esmatasemel arstiabi, operatiivne päästeteenistus, politsei, internetiühendus, panga-, side- ja kaubandusteenused.
 • Tagame tasuta ühistranspordi säilimise ning ajakohastame liine ja graafikuid.
 • Tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi.
 • Igasse külla peab viima mustkattega tee, milleks suuname kütuseaktsiisi laekumisest 80% teedevõrgu korrashoidu.
 • Kustutame abielus olevate noorte perede kodulaenust iga perre sündinud lapse puhul 25% (arvestades keskmist kodulaenu suurust).

 

Riigikaitse

 • Taastame riigi strateegiliste toiduvarude (sh teravili) säilitamise ja perioodilise väljavahetamise.
 • Tugevdame Eesti piiri kaitset nn passiivse piirivalvega, mille moodustavad piiriäärsed elanikud ja ettevõtjad.

Eesti rahva, sealhulgas maarahva püsimajäämise üheks oluliseks eelduseks on pöörata Eesti riik näoga oma rahva poole. Aitame kõik koos Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal seda teha!

 

EESTI MAAELU EEST!

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama